Dostaviti mišljenja i primjedbe na Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu za utvrđivanje naknade za rad ''Crnogorskom operatoru tržišta električne energije'' DOO Podgorica za regulatorni period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, sa predlogom prihoda i naknade
29.10.2018