Elektroprivreda Crne Gore objavila obračunske elemente za cijene električne energije
15.12.2018

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je, 14. decembra 2018. godine, objavila cijene za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije i naknadu za operatora tržišta električne energije koje će se primjenjivati od 1. januara 2019. godine, na osnovu odluka Agencije, zadržavajući cijenu električne energije.

Cijene korišćenja prenosnog i distributivnog sistema električne energije za 2019. godinu, prema Odluci Agencije iz 2016. godine koja se odnosi na trogodišnji regulatorni period od 2017. do 2019. godine, ostaju na približno istom nivou kao u 2018. godini, dok je iznos naknade za operatora tržišta električne energije utvrđen Odlukom Agencije iz 2018. godine i iznosi 0,0175€c/kWh.

Primjenom objavljenih cijena, račun za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem potrošnje od 400 kWh i odnosa više i niže tarife jednakog prosjeku ostvarenog za ovu kategoriju kupaca iznosiće 34,77 € bez PDV, što predstavlja uvećanje za 0,11€, odnosno 0,32%