Djelokrug rada

U okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o energetici, Agencija utvrđuje metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za operatore sistema i operatora tržišta, donosi pravila o minimumu kvaliteta snabdijevanja, donosi opšte uslove za snabdijevanje električnom energijom i niz drugih akata kojima se definiše regulatorni okvir u energetskom sektoru Crne Gore.

Agencija utvrđuje status povlašćenih proizvođača električne energije, status zatvorenog distributivnog sistema, izdaje licence za obavljanje energetskih djelatnosti, vodi registar izdatih licenci, registar garancija porijekla.

Agencija daje saglasnost na akta koja su u skladu sa Zakonom dužni da donesu energetski subjekti.

Agencija vrši nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata i preduzima odgovarajuće mjere u okviru svojih nadležnosti.

Agencija priprema godišnji izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore, finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Agencije, koje dostavlja Skupštini Crne Gore.

U okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o komunalnoim djelatnostima Agencija: izdaje, mijenja i oduzima licence za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; vrši nadzor nad radom i poslovanjem regulisanih vršilaca komunalnih djelatnosti u pogledu poštovanja uslova iz izdatih licenci; vrši međusobno poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti na bazi propisanih indikatora (benčmarking); donosi podzakonska akta za regulisane komunalne djelatnosti; daje saglasnost na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti (komunalnih usluga i komunalnog proizvoda); priprema i dostavlja Skupštini Crne Gore godišnji izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti do 31. jula tekuće za prethodnu godinu