Poziv na javnu raspravu – Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; Nacrt pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; Nacrt pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
13.03.2019

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU

dana 13.03.2019. godine stavlja na javnu raspravu sljedeća podzakonska akta:
1) Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
2) Nacrt pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
3) Nacrt pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

i upućuje javni P O Z I V


svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem komentara, sugestija i primjedbi, koji se mogu dostaviti: poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96, 81000 Podgorica, elektronskim putem na email regagen@t-com.me ili faxom na broj 020/229-755, zaključno sa 19. aprilom 2019. godine do 15 časova. U okviru javne rasprave organizovaće se okrugli stolovi za davanje i razmatranje komentara, sugestija i primjedbi u vezi sa predmetnim aktima, i to: − u Budvi, 5. aprila 2019. godine; − u Bijelom Polju, 10. aprila 2019. godine; − u Podgorici, 12. aprila 2019. godine. Mjesto održavanja okruglog stola zavisiće od broja prijavljenih učesnika i biće naknadno utvrđeno. Prijava za učešće na okruglom stolu dostavlja se Agenciji najkasnije sedam dana prije održavanja okruglog stola. Zainteresovani učesnici treba u prijavi da navedu kontakt telefon ili e-mail, kako bi bili blagovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja okruglog stola. Vrijeme i mjesto održavanja okruglih stolova biće objavljeni i na internet stranici Agencije. U cilju efikasnog sprovođenja javne rasprave, poželjno je da učesnici okruglog stola, Agenciji dostave komentare, sugestije i primjedbe u pisanoj formi najkasnije pet dana prije održavanja okruglog stola. Predmetni Nacrti akata mogu se preuzeti lično u Agenciji, na internet stranici www.regagen.co.me ili zatražiti njihovo dostavljanje na e-mail zainteresovanog lica.