Obavještenje o produženju javne rasprave o Nacrtu plana razvoja prenosnog sistema električne energije
23.05.2019

Regulatorna agencija za energetiku je 23.05.2019. godine donijela Zaključak kojim je javna rasprava o Nacrtu plana razvoja prenosnog sistema električne energije za period 2020.-2029. godina, sa Planom investicija za 2020. 2021. i 2022. godinu produžena do 04.06.2019. godine, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim subjektima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 04.06.2019. godine do 15 časova.

Dalji postupak sprovodi se u skladu sa Pravilima za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije.

Nacrt akta može se preuzeti sa internet stranice www.regagen.co.me.

Broj: 19/64-24

Podgorica, 23.05.2019. godine