Obavještenje o produženju javne rasprave o Nacrtu plana razvoja distributivne mreže CEDIS
23.05.2019

Regulatorna agencija za energetiku je 23.05.2019. godine donijela Zaključak kojim je javna rasprava o Nacrtu plana razvoja distributivne mreže Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (2020-2029) produžena do 04.06.2019. godine, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim subjektima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 04.06.2019. godine do 15 časova.

Dalji postupak sprovodi se u skladu sa Pravilima za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja distributivnog sistema električne energije.

Nacrt akta može se preuzeti sa internet stranice www.regagen.co.me.

 

Broj: 19/1943-5

Podgorica, 23.05.2019. godine