Saopštenje u vezi početka primjene finansijskih kompenzacija
02.08.2019

Zbog velikog interesovanja javnosti i pojedinih medija u vezi početka primjene finansijskih kompenzacija u slučajevima neispunjavanja minimum kvaliteta snabdijevanja električnom energijom utvrđenih Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, Regulatorna agencija za energetiku daje sljedeće

SAOPŠTENJE

  • Primjena finansijskih kompenzacija počinje od 8. avgusta 2019. godine;
  • Predmet prigovora kupaca mogu biti svi događaji koji nastanu od 8. avgusta 2019. godine i to u roku od 30 dana od događaja koji je za posljedicu imao eventualno neispunjavanje minimuma kvaliteta;
  • Kupac podnosi prigovor snabdjevaču sa kojim ima zaključen ugovor o snabdijevanju - Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić - EPCG, ako kupac nije promijenio snabdjevača;
  • Predmet prigovora može biti neispunjavanje minimuma kvaliteta utvrđenog Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom a koje se odnosi na: vrijeme u toku kog operator sistema mora otkloniti prekid u napajanju, ali i rokove koje moraju ispoštovati u najavi planiranih prekida, izdavanju saglasnosti za priključenje, (ponovnom) priključenju kupca, dostavljanju odgovora na prijavu o neispravnosti funkcionisanja mjernog uređaja, obilasku objekta kupca, dostavljanju odgovora na prigovor o naponu i otklanjanju odstupanja napona, te rokove koje moraju ispuniti snabdjevači, a koji se odnose na dostavljanje odgovora na: zahtjev za provjeru obračuna ili mjernih veličina iskazanih na računu, zahtjev za izvršenje finansijske kompenzacije, zahtjev za ponovno priključenje kupca i zahtjev za kontrolu ispravnosti funkcionisanja mjernog mjesta;
  • Snabdjevač je dužan da u roku od 15 dana odluči po prigovoru kupca;
  • Ako kupac nije zadovoljan rješenjem snabdjevača može na predmetno rješenje podnijeti žalbu Agenciji;
  • Nakon donošenja odluke  snabdjevača ili Agencije  kojom se udovoljava zahtjevu stranke, snabdjevač  je dužan da izvrši finansijsku kompenzaciju prema kupcu u roku od 30 dana.
  • Za neispunjavanje minimuma kvaliteta propisanog Pravilima predviđena je prmjena finansijske kompenzacije u iznosu od 20 eura za kupce koji su priključeni na distributivni sistem - pretežno domaćinstva, odnosno 200 eura za kupce koji su priključeni na prenosni sistem.

Bitno je napomenuti da mehanizam finansijskih kompenzacija ne treba miješati sa institutom naknade štete, odnosno iznosom koji operator eventualno treba da isplati kupcu u slučaju štete na aparatima u domaćinstvu ili drugim oblicima štete koji mogu nastati zbog djelovanja ili nedjelovanja operatora. Vezano za navedene situacije kupci se mogu obratiti nadležnom operatoru sistema.

 

Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom se mogu preuzeti ovdje.