Poziv na javnu raspravu – Nacrt odluke o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije; Nacrt odluke o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije; Nacrt pravila za korekcije cijena i naknada; Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije
02.08.2019

Regulatorna agencija za energetiku, u skladu sa članom 53 stav 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) stavlja na javnu raspravu nacrte - podzakonskih akata, i to:

i upućuje javni

P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem komentara, sugestija i primjedbi, koji se mogu dostaviti: poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96, 81000 Podgorica, elektronskim putem na email regagen@t-com.me ili faxom na broj 020/229-755, zaključno sa 22. avgustom 2019. godine do 15 časova.

Predmetni Nacrti akata mogu se preuzeti sa internet stranice www.regagen.co.me ili zatražiti njihovo dostavljanje na e-mail zainteresovanog lica.

Broj: 19/3155-2

Podgorica, 02. avgust 2019. godine