Javni poziv na javnu raspravu o Nacrtu pravila za korekcije cijena i naknada
30.08.2019

Regulatorna agencija za energetiku je 27.08.2019. godine donijela Odluku o izmjenama i dopuni Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije i Odluku o izmjeni Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (''Službeni list CG'', broj 50/19).

Navedenim odlukama izmijenjen je način izračunavanja cijene električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu, za potrebe postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena. S obzirom da su izmjene u načinu utvrđivanja energetskih i finansijskih veličina koje se koriste u postupku povezane sa načinom izračunavanja korekcija tih veličina, čl. 12 i 13 Nacrta pravila za korekcije cijena i naknada je izmijenjen, kako bi bio usklađen sa donijetim odlukama.

Shodno navedenom, javna rasprava za Nacrt pravila za korekcije cijena i naknada produžena je do 06.09.2019. godine, pa se upućuje

 

J A V N I  P O Z I V

 

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija, koji se mogu dostaviti: poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96, 81000 Podgorica, elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me ili faxom na broj 020/229-755, zaključno sa 06.09.2019. godine do 15 časova.

Predmetni Nacrt može se preuzeti OVDJE ili zatražiti dostavljanje na e-mail zainteresovanog lica.

Broj: 19/3288-2

Podgorica, 30. avgust 2019. godine