Nastavak rada na Nacrtu metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
06.05.2020

Regulatorna agencija za energetiku nastavila je sa radom na Nacrtu metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, koji je već bio predmet konsultacija u prethodnom periodu.

Ovaj posljednji u nizu akata koje je Agencija u obavezi da donese u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, stavljen je na javnu raspravu 29. aprila t.g. Imajući u vidu zakonski rok za donošenje predmetne metodologije, ali i novonastalu situaciju izazvanu epidemijom COVID-19, javna rasprava će trajati dvostruko duže od propisanog roka, odnosno do 29. maja t.g.

Navedenom metodologijom, utvrđeni su principi i način utvrđivanja cijena vode za piće i cijena za odvođenje, odnosno prečišćavanje otpadnih voda. Predlog cijena utvrđuje vršilac regulisane komunalne djelatnosti – vodovodno i kanalizaciono preduzeće, na koje saglasnost daje Agencija.

Ova metodologija zasnovana je na metodi priznatih troškova. Rezultat koji treba da se dobije primjenom navedene metodologije je objektivno izračunavanje regulatornog prihoda koji je potreban vršiocu regulisane komunalne djelatnosti da može da pokrije realne troškove poslovanja. Istovremeno, primjena ove metode zahtijeva detaljnu uključenost Agencije kao regulatora u poslovanje vršioca, kroz praćenje svakog troška poslovanja pojedinačno.

Cijene se utvrđuju za regulatorni period, odnosno na godišnjem nivou, iz čega proizilazi da cijene utvrđene u skladu sa ovom metodologijom trebaju da se primjenjuju od 1. januara 2021. godine.

Dodatno, ova metodologija prati zakonsko rješenje postepenog ukidanja unakrsnog subvencionisanja korisnika (fizičkih lica od strane pravnih lica), što znači da će se cijene postepeno izjednačavati za ove dvije kategorije korisnika, u narednih pet godina.

Podsjećamo, Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti bio je predmet javne rasprave, dva puta i to u junu 2018. godine i martu, odnosno aprilu 2019. godine. Zaključak sa navedenih rasprava bio je da treba sačekati izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima, kroz koje bi se poboljšala tada važeća zakonska rješenja. S tim u vezi, sada predloženi tekst sadrži i rješenja usaglašena sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.