Radionica za pripremu vršilaca za podnošenje predloga cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti na saglasnost
15.07.2020

Regulatorna agencija za energetiku organizovala je tri radionice za zaposlene kod vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti, koji će biti uključeni u proces sačinjavanja zahtjeva za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Naime, Metodologija za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, stupila je na snagu 23. juna tekuće godine. U skladu sa odredbama ove metodologije, vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti su dužni da podnesu zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijena Regulatornoj agenciji za energetiku.

Radionice su bile prilika da se učesnici detaljno upoznaju sa excel tarifnim modelom, odnosno načinom utvrđivanja cijena usluge za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i podnošenja zahtjeva Agenciji za davanje saglasnosti na te cijene.

Radionice su održane 3, 8. i 10. jula t.g. Kako bi ispoštovali mjere NKT, na radionicama je prisustvovao ograničeni broj predstavnika vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti.