Obavještenje o javnoj raspravi - ViK Bar, ViK Kolašin, ViK Rožaje
22.01.2021

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 22.01.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Izvještaje o analizi dokumentacije po zahtjevu za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu za DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar,  DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin i DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje, pa se upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 29.01.2021. godine.

Nacrti akata mogu se preuzeti ovdje:

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I

REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Broj: 21/401-2

Podgorica, 22.01.2021. godine