Javni poziv - Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu
18.10.2021

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 18. oktobra 2021. godine donijela Zaključak, broj 21/3797-1, kojim se na javnu raspravu stavljaju Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 02. novembrom 2021. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

 

Broj: 21/3797-2

Podgorica, 18. oktobar 2021. godine