Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad "Crnogorskom operatoru tržišta električne energije" DOO Podgorica, za regulatorni period od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine
25.10.2021

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 25.10.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad „Crnogorskom operatoru tržišta električne energije” DOO Podgorica za regulatorni period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa 01. novembrom 2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

 

Broj: 21/3215-15

Podgorica, 25.10.2021. godine