Saopštenje
14.06.2017

Način formiranja cijene električne energije za domaćinstva

 

U sredstvima javnog informisanja prisutni su komentari najavljenih Vladinih mjera ekonomske politike i njihov uticaj na cijene između ostalog i na cijenu električne energije za domaćinstva. Radi otklanjanja eventualnih nejasnoća i objektivnog informisanja građana podsjećamo da se cijene električne energije za domaćinstva formiraju na sledeći način:

Zakonom o energetici, koji je u primjeni od kraja januara 2016. godine, propisano je da se cijene za domaćinstva utvrđuju na osnovu cijena iz prethodne godine i fjučersa na relevantnoj energetskoj berzi. Ovakvo rješenje biće u primjeni sve do pojave likvidnog tržišta, odnosno tržišta na kojem jedan snabdjevač neće imati dominantan položaj. U uslovima likvidnog tržišta svi kupci pa i domaćinstva moći će da biraju svog snabdjevača. U skladu sa ovakvim zakonskim rješenjem, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić koja za sada jedina snabdjeva domaćinstva, utvrdila je cijenu električne energije za tu kategoriju potrošača za 2017. godinu, a na isti način će biti utvrđene cijene za 2018. i 2019. godinu.

Na osnovu navedenog, jasno je da na formiranje cijene električne energije ne utiču troškovi proizvođača, pa ni povećani trošak uglja zbog uvođenja akcize na taj energent.