Elektroprivreda Crne Gore utvrdila cijene za 2018. godinu
18.12.2017

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je, 15. decembra 2017. godine, objavila cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom koje će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine.
Usljed povećanja cijene na tržištu električne energije, EPCG je kao snabjevač prilagodila cijenu za domaćinstva i male kupce koji ne pripradaju kategoriji domaćinstava, poštujući ograničenja propisana Zakonom o energetici.
Dok je utvrđena cijena električne energije za 2017. godinu bila 37,99 €/MWh, fjučersi za 2018. godinu na referentnoj berzi električne energije u septembru 2017. godine su iznosili 44,88 €c/kWh za band, odnosno 55,49 €c/kWh za pik energiju.
Cijene korišćenja prenosnog i distibutivnog sistema električne energije za 2018. godinu, prema Odluci Agencije iz 2016. godine koja se odnosi na trogodišnji regulatorni period od 2017. do 2019. godine, ostaju na približnom istom nivou kao u 2017. godini. Naime, cijena za angažovani mrežni kapacitet je veća za 0,89%, cijena opravdanih gubitaka je manja za 0,52%, dok je fiksni dio za angažovanje mrežnog kapaciteta u 2018. godini manji za 1,2%.
Povećanje cijene električne energije od 6% će uticati na povećanje krajnje cijene električne energije za snabdijevanje dvotarifnog domaćinstva sa prosječnom potrošnjom u 2018. godini za 2,7% u odnosu na 2017. godinu.
Procijenjena cijena električne energije za snabdijevanje dvotarifnog domaćinstva za 2018. godinu u iznosu od 8,20 €c/kWh (bez PDV i naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora) je manja od uporednih cijena za period od avgusta 2013. godine do januara 2017. godine koje su se kretale između 8,32 €c/kWh i 8,40 €c/kWh.
Jediničnu naknadu za podsticanje proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora za 2018. godinu utvrđuje Ministarstvo ekonomije do kraja januara 2018. godine.