Agencija je 10. aprila 2023. godine održala tehničku radionicu u vezi nove Metodologije za utvrđivanje cijana za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Prethodno, Agencija je 24. februara 2023. godine stavila na javnu raspravu Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. Tokom javne rasprave Agencija je primila veliki broj komentara i sugestija, koje je, u mjeri mogućeg, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i principima regulacije, implementirala u konačni tekst nove Metodologije. S tim u vezi, Agencija je uvažila komentare vodovoda koji se odnose na prilagođavanje troškova inflaciji, dostavljanje originalne dokumentacije uz zahtjev i raspoređivanje pojedinih troškova po grupama datim na obrascima Metodologije. Dalje, nova Metodologija dozvoljava i to da se troškovi električne energije utvrde kao planirani, ukoliko dođe do povećanje elemenata koji utiču na visinu troškova električne energije više od 5%. Takođe, da se troškovi istraživanja i troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga utvrđuju kao planirani. Ovo se odnosi na finansiranje izrade studija i elaborata, konsultantskih usluga i savjetovanja i drugih  aktivnosti kojima se postiže unapređenje obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti i stvaraju uslovi za dostizanje zahtjeva utvrđenih propisom kojim se uređuje kvalitet i obim poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i drugim propisima. Takođe, nova Metodologija prepoznaje trošak naknade za zaštitu voda od zagađivanja kao opravdani trošak za obavljanje djelatnosti upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Vršioci su tokom radionice upoznati da je rok za predaju zahtjeva za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2024. godinu 5. maj 2023. godine.

Agencija smatra da nove odredbe Metodologije štite vodovod od inflatornih promjena tržišnih cijena, odnosno promjena cijena elemenata koje utiču na troškove električne energije. Takođe, vodovodu je omogućeno da planira troškove izrade studija i druge konsultantske usluge sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta usluga koje pružaju korisnicima.     

Tehničkom radionici su prisustvovali predstavnici: DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane, DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ Cetinje, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin, DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor, DOO „Komunalne usluge Gradac“ Mojkovac, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav, DOO „Komunalno Plužine“ Plužine, DOO „Vodovod“ Pljevlja, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tuzi, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj, DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak, DOO „Otpadne vode“ Budva i DOO „PPOV Kotor-Tivat“ Tivat.