Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.03.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/751-6, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 28.03.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

 

 

Broj: 22/751-7

Podgorica, 11. marta 2022. godine