Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 01.04.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/727-4, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tuzi za davanje saglasnosti na predlog cijena usluge za javno vodosnabdijevanja za 2023. godinu, pa se upućuje

 

J A V N I     P O Z I V

 

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 18.04.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tuzi za davanje saglasnosti na predlog cijena usluge za javno vodosnabdijevanja za 2023. godinu

 

Broj: 22/727-5

Podgorica, 01. aprila 2022. godine