Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 10.06.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/1795-22, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 22.07.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

Broj: 22/1795-23

Podgorica, 07. jula 2022. godine