Broj: 21/4227-5

Podgorica, 23.12.2021. godine

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.12.2021. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Agencija za stanovanje” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije.

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba zaključno sa 22.12.2021. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI