Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 05. aprila 2021. godine stavila na javnu raspravu

 Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije.

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedbi do 12. aprila 2021. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetne izvještaje.