Broj: 21/3684-10

Podgorica, 07.12.2021. godine

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 19. novembra 2021. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije.

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba do 06. decembra 2021. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI