DOO „Otpadne vode“ Budva – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

DOO „Komunalno“ Plužine – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2022. godinu

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijena za usluge javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. Godinu i Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. Godinu I Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenje, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. Godinu I Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenje, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica – Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2022. Godinu I Izvještaj sa javne rasprave za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu