Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, u skladu sa članom 53 stav 2 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20), dana 07.05.2021. godine daje na javnu raspravu Nacrtmetodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije i upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020 229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 Podgorica, zaključno sa 24.05.2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti OVDJE.