Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, u skladu sa članom 53 stav 2 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20), dana 29.04.2021. godine daje na javnu raspravu

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i

usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije

i upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020 229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 Podgorica, zaključno sa 17.05.2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti OVDJE.