Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, u skladu sa članom 53 stav 2 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20), dana 14.04.2021. godine daje na javnu raspravu

NACRT PRAVILA ZA IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE DESETOGODIŠNJIH PLANOVA RAZVOJA PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

i upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja, primjedbi i sugestija, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 29.04.2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti OVDJE.

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI