REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

dana 05.02.2021. godine stavlja na javnu raspravu:

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

i upućuje

J A V N I   P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96, 81000 Podgorica, elektronskim putem na mail regagen@t-com.me ili faxom na broj 020/229-755, zaključno sa 22.02.2021. godine, do 15 časova.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti može se preuzeti sa internet stranice www.regagen.co.me/javnerasprave ili zatražiti njegovo dostavljanje na e-mail zainteresovanog lica.