Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.03.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje postrojenja za tečni prirodni gas, pa se upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me , faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 29.03.2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti OVDJE.

Broj: 21/1060-2

Podgorica, 12.03.2021. godine