Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 10.12.2021. godine donijela Zaključak, broj 21/4440-1, kojim se na javnu raspravu stavljaju Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, pa se upućuje

J A V N I     P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 27.12.2021. godine.

Izvještaji se mogu preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

Broj: 21/4440-2

Podgorica, 10. decembra 2021. godine