Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 01. novembra 2022. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“ AD Podgorica za utvrđivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije za regulatorni period od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine, pa se upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa 8. novembrom 2022. godine.

 

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

 

Broj: 22/3135-7

Podgorica, 01.11.2022. godine