Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.12.2021. godine donijela Zaključak, broj 21/4388-1, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO “Agencija za stanovanje” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022.godinu, pa se upućuje

J A V N I     P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu:

regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 06.12.2021.

godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO “Agencija za stanovanje” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu._ASPG

Broj: 21/4388-2

Podgorica, 07. decembra 2021. godine