Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 23.11.2021. godine donijela Zaključak, broj 21/4193-1, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti” Šavnik za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

J A V N I     P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 08.12.2021. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti” Šavnik za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Broj: 21/4193-2

Podgorica, 23. novembra 2021. godine