Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/3774-25, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne usluge – Gradac“ Mojkovac za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 29.12.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje. (link)

 

Broj: 22/3774-27

Podgorica, 14. decembra 2022. godine