Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 17.03.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/236-7, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 01.04.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

 

Broj: 22/236-8

Podgorica, 17. marta 2022. godine