Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 02.08.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/2227-12, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 17.08.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje

 

Broj: 22/2227-13

Podgorica, 02. avgusta 2022. godine