Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.07.2023. godine donijela Zaključke, broj 23/1988-5, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija – Cetinje“ Cetinje za za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 26.7.2023. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

Broj: 23/1988-7

Podgorica, 11. jula 2023. godine