Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.07.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/1849-13, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 27.07.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

Broj: 22/1849-14

Podgorica, 12. jula 2022. godine