Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 29.05.2023. godine donijela Zaključke, broj 23/1693-9, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 13.06.2023. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

Broj: 23/1693-11

Podgorica, 29. maja 2023. godine