Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 29.12.2021. godine donijela Zaključak, broj 21/4697-1, kojim se na javnu raspravu stavljaju Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda sa troškovima prečišćavanja koje obavlja drugi vršilac za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 13.01.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

 Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda sa troškovima prečišćavanja koje obavlja drugi vršilac za 2022. godinu

Broj: 21/4697-2

Podgorica, 29. decembra 2021. godine