Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 18. oktobra 2021. godine donijela Zaključak, broj 21/3797-1, kojim se na javnu raspravu stavljaju Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 02. novembrom 2021. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak

Odluke o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod“ Žabljak

Odluke o izdavanju licence za transport tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima po Zahtjevu DOO NOVI GAS Tuzi-tng

Odluke o dopuni licenci za skladištenje naftnih derivata i skladištenje tečnog naftnog gasa po Zahtjevu DOO INA Crna Gora Podgorica