Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 1. novembra 2022. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije sa predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda po zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema” DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2023-2025. godina, pa se upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa utorkom, 8. novembrom 2022. godine.

 

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

 

Broj: 22/3125-16

Podgorica, 01.11.2022. godine