Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 5.7.2024. godine donijela Zaključke, broj 24/1796-8, u skladu sa kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi Zahtjeva i dokumentacije DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2025. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: putem elektronske pošte, na adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili putem pošte ili neposrednom predajom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 22.7.2024. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

Broj: 24/1796-10

Podgorica, 5. jula 2024. godine