Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 28. februara 2023. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Nacrt metodologije o dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatornog dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa četvrtkom, 16. martom 2023. godine.

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

Broj: 23/991-3

Podgorica, 01.03.2023. godine