Na osnovu Zaključaka broj 22/1715-1 od 21.04.2022. godine, Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I    P O Z I V

zainteresovanoj javnosti da uzme učešće u javnoj raspravi o Nacrtu metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije, davanjem mišljenja, primjedbi, sugestija i komentara, koji se Agenciji mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa ponedeljkom, 16. majem 2022. godine.

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

Broj: 22/1715-2

Podgorica, 21. april 2022. godine