Na osnovu člana 29 Poslovnika o radu Odbora, broj 17/2423-2 od 26.07.2017. godine

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

stavlja na javnu raspravu:

NACRT ODLUKE O DOPUNI METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

i upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju naznačenog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

 

Nacrt odluke o dopuni Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti moguće je preuzeti OVDJE.

Javna rasprava će trajati do 16. maja 2022. godine. Ovlašćenje za donošenje predmetnog akta sadržano je u članu 49 stav 1 tačka 4 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br 55/16 i 66/19) i članu 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21).

Broj: 22/1793-2

Podgorica, 29. aprila 2022. godine