Na osnovu člana 29 Poslovnika o radu Odbora, broj 17/2423-2 od 26.07.2017. godine  REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI stavlja na javnu raspravu:

 

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

i upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju naznačenog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

Nacrt odluke izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti moguće je preuzeti OVDJE.

Javna rasprava će trajati do 13. marta 2023. godine. Ovlašćenje za donošenje predmetnog akta sadržano je u članu 49 stav 1 tačka 4 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br 55/16, 66/19 i 140/22) i članu 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21).

 

Broj: 23/961-3

Podgorica, 24. februar 2023. godine