Na osnovu člana 29 Poslovnika o radu Odbora, broj 17/2423-2 od 26.07.2017. godine

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

stavlja na javnu raspravu:

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

i upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju naznačenog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti moguće je preuzeti na internet stranici Agencije www.regagen.co.me.

Javna rasprava će trajati do 14. marta 2022. godine. Ovlašćenje za donošenje predmetnog akta sadržano je u članu 49 stav 1 tačka 4 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br 55/16 i 66/19) i članu 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21).

 

Broj: 22/915-2

Podgorica, 25. februara 2022. godine