Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 23.02.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrt Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti, pa se upućuje

J A V N I     P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me , faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 10.03.2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti ovdje

Broj: 21/805-2

Podgorica, 23.02.2021. godine