Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 5. maja 2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu, pa se upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96 Podgorica, zaključno sa 12.05.2021. godine.

Nacrti dokumenata mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu